A A A

Statut


STATUT STOWARZYSZENIA

AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURYRozdział I - Postanowienia ogólne


1) Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów  Kultury”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2) Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie SAAK”
3) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                             
4) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Hrubieszów.
5) Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia
6) Stowarzyszenie może nadawać odznakę honorową wg regulaminu i wzoru ustanowionego przez Walne zgromadzenie Stowarzyszenia
7) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
8) Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
9) Działalność Stowarzyszenia oparta na pracy społecznej jej członków, jednakże Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.


Rozdział II - Cele i środki działania


1) Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,
b) działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego,
c) aktywizacja środowisk twórców kultury,
d) aktywizacja środowisk dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury,
e) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury,
f) działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelskiej,
g) kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw prodemokratycznych,
h) animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
i) popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
j) organizacja i aktywizowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami, i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury,                                              
k) poprawa stanu zachowania zabytków,
l) organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych
m) wspieranie i organizacja akcji ekologicznych
o) zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego,
p) wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną       społeczeństwa,
r) umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury
kontaktu ze sztuką i kulturą,
s) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze upowszechniania kultury,
t) rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej,2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów oraz warsztatów,
b) organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali oraz innych imprez lub występów artystycznych,
c) organizowanie wyjazdów, plenerów oraz wymian dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów,
d) organizowanie przedstawień oraz happeningów,
e) organizowanie pokazów filmowych,
f) wspieranie, finansowe lub rzeczowe, wszelkich zorganizowanych lub niezorganizowanych grup artystycznych,
g) przygotowanie i wdrażanie programów (w tym także szkoleń i warsztatów) służących doskonaleniu zawodowemu z zakresu wiedzy o sztuce, literaturze, muzyce, plastyce, tańcu, filmie, skierowanych do nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury, itp.,
h) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i sportowych,
i) prowadzenie działalności wydawniczej,
j) współpraca z wolontariuszami zrzeszonymi przy stowarzyszeniu
k) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
l) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów,
m) wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu, wspólne pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań statutowych Stowarzyszenia
n) inne działania realizujące cele statutowe
o) prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej
p) prowadzenie szkoleń mających na celu szeroko rozumianą edukację.


Rozdział III - Prawa i obowiązki członków

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) zobowiąże się przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
b)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) uzyska akceptację Zarządu,
d) złoży pisemną deklarację członkowską, a w wypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę opiekuna.

3) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział w zebraniach, wykładach i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia,

4) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie płacić składki.

5) Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków podjętego w drodze uchwały w związku z łamaniem postanowień statutu, nieprzestrzeganiem uchwał władz Stowarzyszenia lub utratą praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka,
d) trzech pod rząd nieusprawiedliwionych obecności na Zebraniu.

6) członkowie mają prawo odwołać się od decyzji wykluczenia w ciągi 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna

7) Osoby prawne lub organy administracji publicznej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

8) Członkowie wspierający nie opłacają składek członkowskich a ich przedstawiciele nie mogą wybierać lub być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

9)Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz składać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia.

10) Członkowie wspierający działają poprzez własne organy lub odpowiednio umocowanych przedstawicieli.
11) Utrata członkostwa członków wspierających następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków podjętego w drodze uchwały,
c) utraty osobowości prawnej członka.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
1) Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2) Kadencja władz trwa:
a) 3 lata dla Zarządu Stowarzyszenia.
b) 3 lata dla Komisji Rewizyjnej.

3) Wybór do władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

4) Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

5) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

6) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

8) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony do Zarządu. Do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio pkt. 7.

9) Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia jest podejmowana większością 2/3 liczby głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

10) Głosowanie jest jawne. Na wniosek 2/3 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne.

11) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów działania Stowarzyszenia,
c) uchwalanie zmian statutu,
d) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie wysokości oraz terminów płatności składek członkowskich,
h) wykluczanie członków, zgodnie z art. 5 pkt. b Rozdziału III.
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

12) Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

13) Stowarzyszenie reprezentuje 5 członków Zarządu łącznie.

14) Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia.

15) Do podejmowania uchwał zarządu wymagane jest co najmniej 3 osoby w tym prezes i wiceprezes zarządu.
15.1 Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym prezesa. W sprawach niemajątkowych podpis składa Prezes lub Wiceprezes.16) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

17) Odwołanie członków Zarządu przed upływem kadencji może odbyć się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

18) W razie zmniejszenia składu Zarządu w czasie trwania kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w celu wyłonienia nowego Zarządu.

19) Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b) realizacja zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków rocznych planów działania,
c) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
d) sporządzanie planów pracy oraz regulaminów wewnętrznych,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie nowych członków na wniosek 3 członków Stowarzyszenia, po wcześniejszym złożeniu deklaracji chęci uczestnictwa przez nowego członka
i) wykluczanie członków, zgodnie z art. 5 pkt. c Rozdziału III.

20) Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

21) Komisja Rewizyjna w zakresie sprawowanej kontroli jest niezależna od Zarządu i nie podlega mu w żadnym zakresie.

22) Komisja Rewizyjna składa się 3 osób: Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej.

23) Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Członek Stowarzyszenia, który spełni następujące wymogi:
a) nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia,
b) nie pozostaje z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

24) W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

25) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Członków,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.


Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia

1) Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) spadki, darowizny i zapisy,
c) dochody z własnej działalności statutowej,
d) dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) dotacje i środki z ofiarności publicznej.

2) Majątek Stowarzyszenia, a w szczególności wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie, może być przeznaczony tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3) Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4) wykreślony

5) Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


6) Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy oraz sprawozdanie merytorycznej z działalności Stowarzyszenia w tym okresie.

7) Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, po uzyskaniu opinii Komisji w formie uchwały.

8) Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI – Likwidacja Stowarzyszenia

1) Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.        

2) Ponadto Uchwałą podejmowaną zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Rozdział VII - Postanowienia końcowe

1) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.